Inspekcje instalacji


Celem inspekcji jest sprawdzenie, czy istniejąca instalacja elektryczna oraz urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo. W pierwszej kolejności dokonujemy sprawdzenia, czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia dla użytkowników, czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane, czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach. Urządzenia elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu.

Po przeprowadzeniu inspekcji przeprowadzane są pomiary:

– skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem (następuje po przekroczeniu wartości prądu, np. 10A) poprzez szybkie wyłączenia zasilania. Urządzenia zabezpieczające przed zwarciem to wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa.
– skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – polega na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające (wyłącznik różnicowo-prądowy) odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia (pralka, lodówka);
– rezystancji izolacji – pozwala stwierdzić, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na dostatecznie wysokim poziomie – zbyt niska wartość rezystancji izolacji może spowodować wadliwe działanie wyłączników przeciwporażeniowych;
– wyłączników różnicowo-prądowych – polega na sprawdzeniu działania wyłączników przeciwporażeniowych, które mają na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym.